Óballai Alkotóház – Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

 

VISSZA

 

~~~

Az oldal tartalma:

Táj

Állat és növényvilág

Védett gémtelep

 

 

Az oldal tartalma:

Az óballai táj

Állat és növényvilág

Védett gémtelep

~~~

 

Az óballai táj

 

Általános tájleírás:

Óballa a hivatalos tájföldrajzi besorolás szerint az Alföld nagytájon, a Közép-Tiszavidék középtájon, a Nagykunság kistájcsoporton belül található a Szolnok–Túri-sík kistájon.

A kistáj meleg, száraz, erősen vízhiányos terület (510-540 mm éves csapadékkal).

Az Óballa környéki táj jellemzően magasártéri helyzetű löszös síkság. A pleisztocénban az Északi-Középhegységből lefutó patakok hordaléka fedte be a kistájat, amelynek felszínére egészen finomszemű folyóvízi üledék rakódott le, s ez később löszösödött. A felszín legnagyobb részét ez a löszös anyag, lösziszap borítja, amihez igen jelentős téglaagyag-készletek is kapcsolódnak.  Ezen az alapkőzeten főleg alföldi jellegű (mészlepedékes és réti) csernozjom talajféleségek alakultak ki, bár a magasabb talajvizű laposokban, hajdani folyómedrekben különböző szikes foltok is előfordulhatnak. Jelentős a táj hévíz-készlete.

A kistáj csaknem teljes egészében szántóföldi hasznosítás alatt áll. Rét és legelő jellemzően csak a szikes laposokban, a lösztölgyes ligeterdő maradványai pedig csak a régi medrek mentén fordulnak elő, inkább az akác az egyeduralkodó fafaj. A Tisza hullámterében fűz-nyár-éger ligeterdők váltakoznak ültetett nemesnyárasokkal. A táj igazi kultúrsztyepnek tekinthető.

 

[Forrás: Magyarország kistájainak katasztere, I. k.; Szerk.: Marosi Sándor és Somogyi Sándor, MTA Földr. Int., Bp., 1990.]

 

Az Óballa felé vezető út, háttérben a falu házai (fotó: S.M.)

 

Tájtörténet a katonai felmérési térképek alapján

A balai táj újkori történetének legfontosabb tényezője a 19. század második felében megvalósított Tisza-szabályozás. Az 1763 és 1787 közötti első, majd az 1806 és 1869 közti második katonai felmérés térképein a táj meghatározó eleme még a víz. Bár az Óballa környéki tájban az alacsonyabb és a magasabb fekvésű területek között mindössze 5-6 méteres szintkülönbségeket találunk, az állandó vízjárásnak köszönhetően ez a néhány méter választotta el a „laposokat” és „fenekeket” a vízmentes „hátaktól”.

A falutól keletre húzódó legnagyobb egybefüggő vízmentes területet már a 18. századi térkép is Balla-pusztaként jelöli, ennek középső, legmagasabb területe a Szőrhát. Az 1855-ös árvíz után e vízmentes terület nyugati csücskébe, az egészen Tiszapüspökiig elhúzódó mély, korábban vízállásos terület („Nagy-fenék”, később „Balai lapos”) partjára (a második katonai térképen „Tó-part”-ként jelölt, elsősorban dohánytermesztő területre) települt át a falu. Óballa Tiszapüspöki felé néző oldala valóban aránylag meredeken lejt a lapos felé, s a helyiek ma is „partként” emlegetik.

Az óballai táj jellegzetes elemei a múlt tükrében
(az elnevezések az 1763 és 1997 között készült három katonai felmérési térképekből származnak)
Nagyobb és tágabb képért kattintson az ábrára!

A Tiszapüspökiig húzódó Balai lapos természetes vízlevezető képződménye a Balai fok, amely Óballa (Törökszentmiklós) és Tiszapüspöki határát adta. Kez­detben csak a Balai-lapost töltötte fel vízzel, illetve an­nak a vizét vezette vissza a Tiszába, később az Ásvány-Décse-ér megépülése után itt folyt a Tiszába a Décse-ér vizének egy része is. Iránya kanyargós, hossza kb. 1 kilométer volt. A medre kiegyenesítéssel ma is megvan, mint a csatorna-rendszer része. A „rágó" elnevezést omladékos faláról kapta. Medervonala az 1950. évi légi fényképen jól követhető.

Az új falutól északra a Tiszáig húzódó mélyebb területet a térképek Doba-láposként jelzik.

A Szőrhát alatt/mellett a vízet a Décse-ér vezette el, amely a mai – alig létező – Újbala fölött az „átemelőnél” lépett ki a Tiszából és vitte a vizet a Szőrhát alatt, majd részben a régi falu mellett (a mai gátőrháznál), részben pedig a Nagy-Fenék alatt végighúzódva Tiszapüspökitől északra érte el újra a Tiszát.

A táj legmélyebb pontján, a falutól délre, a mai alatkai földek helyén volt a Fejér tó egészen a szabályozásig, ahonnan a Karancs ér vezette a vizet a Tinóka érbe. A Fejér tótól keletre korábbi, még a szabályozás előtt létrejövő holtágak kesze-kusza rendszere húzódott, amelynek leglátványosabb eleme a Nagy Morotva, amelynek nyomai ma is tisztán kivehetők a műholdképeken.

 

A leírás elsősorban a katonai felmérési térképek vizsgálata alapján készült. Lásd:

http://mapire.eu/hu/synchron/?zoom=13&lat=47.23793&lon=20.37482&ll=secondsurvey&rl=hkf_25e

Emellett felhasználtuk a következő írást: Benedek Gyula: Törökszentmiklós földrajzi helyei; In: Selmeczi-Szabó (szerk.) Fejezetek Törökszentmiklós múltjából, Törökszentmiklós, 2001.

 

 

A falu képe repülőről, 2005. május 1.  (fotó: Várszegi Csaba)

 

 

 

Tisza-parti ültetett nyáras (fotó: Várszegi Csaba)

 

A táj múltja feltárul – vélhetőleg egy régi Tisza-mederről árulkodó vonalak (fotó: Várszegi Csaba)

 

A óballai táj legattraktívabb eleme azonban kétség kívül a Tisza-part, illetve a töltésen belüli ártér. A faluhoz legközelebb eső partszakasz egy folyókanyar külső oldalára esik, gazdag vízparti vegetációval. Az ártéren dominálnak a fehérnyárak, illetve a fákra futó növények (vadszőlő, komló).

 

 

Óballai Tisza-part októberben (fotó: S.M.)

 

 

 

Ártéri mozaik – fehérnyárak, komló és egy ufó (fotó: S.M.)

 

Vadszőlő az ártéren (fotó: S.M.)

 

Fehérnyár a gátőr-háznál (fotó: S.M.)

 

 

Tél a Tiszánál (fotók: Prunnerné Irén)

 

 

FEL

 

~~~

Állat- és növényvilág, természetvédelmi értékek

 

Kép és szöveg: Polgár Márta, a Nyugat Magyarországi Egyetem természetvédelmi mérnökhallgatója

Készült: Törökszentmiklós, 2006. január 01.

 

Az eredeti tanulmány PDF formátumban letölthető innen.

 

 

A Tiszáról röviden

 

A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, a jelenlegi hossza 962,2 km, a szabályozás előtt 1420 km volt. Vízgyűjtő területe 157000 km2. Állatvilága rendkívül gazdag, az eltérő környezeti feltételeket biztosító élőhelyek sorozata az élőlényközösségek rendkívül összetett hálózatát adja, így nem csak fajgazdagságával, hanem összetettségével is kitűnik. Növényvilága rendkívül változatos. Jellegzetes fás szárú társulások, a parti bokorfüzesek (Salicetum triandrae) kísérik a folyót. A Tisza hullámterére nagyon jellemző a puhafás, más néven fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis).

 

Ez a térség a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része, amely az Alföld egyik legjelentősebb természeti értéke, 1978-ban alakult. Teljes kiterjedése 9452 hektár, ebből a védett terület nagysága 7670 hektár, amelyből 833 hektár fokozottan védett terület. Ez a Pélyi madárrezervátumot, az Óballai és a Vezsenyi Természetvédelmi Területet, valamint a tiszakécskei partifecske-telepet foglalja magába.

 

 

 

A térség állatvilága

 

Állatvilágában nagy számban vannak jelen a víz jelenléte miatt a halak és a kétéltűek, de kiemelkedő szereppel bírnak a madarak, azokon belül is a gázló- és énekesmadarak. A gázlómadarak közül is a legnagyobb számban a szürke gémek vannak jelen. Óballa határában található az óballai szigorúan védett gémtelep mely csak engedéllyel és az év meghatározott időszakában látogatható a madarak nyugalma érdekében.

 

A folyót kísérő ligeterdőkben szürke gémek, bakcsók, nagy- és kiskócsagok, kanalas gémek, üstökös gémek közösen alakítanak ki hatalmas vegyes gémtelepeket. Az óballai gémtelep kialakulásának alapja a rizstelep volt, ahová hosszú évtizedekig költöztek a fokozottan védett gázlómadarak. A rizstelep megszűnése után azonban a fokozottan védett kiskócsagok, üstökös gémek, fekete gólyák, valamint a bakcsók és kárókatonák. A megváltozott táplálék következtében ezeknek a madaraknak az életfeltétele megszűnt. A táplálékváltozást azonban a szürke gémek sikeresen átvészelték. Ők ma már az élő Tiszából táplálkoznak. A rizstelep megszűnésének következtében nem csak gázlómadaraink, hanem ragadozó madaraink száma is csökkent.

 

Szürke gém (Ardea cinerea) Védett!

 

A szürke gémek mellett még megtalálható a védett fehér gólya és a fokozottan védett fekete gólya, amely a ligeterdők sűrűjében, embereket messze elkerülve fákon fészkel és rejtőzködő életmódja miatt csak ritkán kerül a szemünk elé. Ezek a gázlómadarak főként halakkal, kétéltűekkel, csigákkal és kisebb rágcsálókkal táplálkoznak, melyet az árterületen és a közeli szántón fognak be.

 

Fehér gólya (Ciconia ciconaia) Védett!

 

A ragadozó madarak közül legnagyobb számban az egerészölyvek vannak jelen de előfordulhatnak még vörös vércsék, barna kányák is, melyek a közelben található egereket, pockokat és kisebb madarakat fogyasztanak. Vadászterületük a környékbeli szántóföldek.

 

Egerészölyvek (Buteo buteo) Védett!

 

A gázlómadarak mellett nagy számban jelen vannak az énekesmadarak is. Az ide tartozó madarak apró termetű, főleg magvakkal és rovarokkal táplálkozó fajok, pl.: fecskék, poszáták, cinkék, rigók, gébicsek, verebek, valamint megtalálható még nagy számban a fácán is. 

 

Szén cinke (Parus major) Védett!

 

Kék cinke (Parus coeruleus) Védett!

 

Erdei pinty (Frigilla coelebs) Védett!

 

Füsti fecske (Hirundo rustica) Védett!

 

Fácán (Phasianus colchicus)

 

 

A tiszavirágzás

 

A térség másik kiemelkedő állattani értéke a kérésztelep.

 

A tiszavirág 28-35 mm-es testhosszával a legnagyobb európai kérészfajok közé tartozik. Teste sárgás, szárnya szürkés, áttetsző. Lárvája iszaplakó és szerves törmeléket fogyaszt. Szájszerveik erősen visszafejlődtek, esetleg teljesen redukálódtak is. Kifejlett korban már sohasem képesek táplálkozni.

 

 

 

 

A tiszavirág (Palingenia longocauda) Védett!

 

Három év után ugyanazon nap ugyanazon órájában előbújnak az üregükből és a víz felszínére emelkednek. A vízből kibúvó lárvák vedlenek és a belőlük kikelő szárnyas egyedek a víz felszíne közelében megkezdik rajzásukat, melynek iránya mindig ellentétes a folyási iránnyal. Néhány méter magasságú kavargó tömegben a hímek megkeresik a párjukat, a levegőben párosodnak. A párzás után a hím rövidesen elpusztul, a nőstény a vízbe rakja a petéit, majd követi párja sorsát. Ezt a jelenséget nevezzük tiszavirágzásnak. Ez a csodálatos és egyedülálló jelenség általában június közepén figyelhető meg.

 

 

A hím vedlése

 

 

 

Nászrepülés

 

 

Emlősállatok közül előfordulnak rókák, vaddisznók mezei egér, pocok, mezei nyulak, őzek.

 

Mezei nyúl (Lepus europaeus)

 

Ha minden egyes séta közben nem is látunk állatokat, a nyomaikat mindig felfedezhetjük.

 

Fácán (Phasianus colchicus)

 

Róka (Vulpes vulpes)

 

Őz (Capreolus capreolus)

 

 

 

A térség növényvilága

 

Puhafás, más néven fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis)

 

Puhafás, más néven fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis) áradás után

 

Tisza hullámterére jellemző puhafás, más néven fűz-nyár ligeterdő, melynek fő alkotó fafaja a fűz és a nyár fajok. Lombkorona szintje középmagas, helyenként magas, 7-20 m-t is elérheti. Az ártér alacsony vagy középmagas részén helyezkedik el, melynek következménye a gyakori és tartósnak mondható elöntés, melynek jelentős szerepe van az itt jelen lévő növényekre és állatokra. A fákra felkapaszkodó lián növények között említhetjük a komlót, a sövény szulákot, az adventív parti szőlőt és a süntököt.

Ritkább növények közül megtalálható a nyári tőzike, a virág káka, amelyek védett fajok, a sárga nőszirom.

 

Nyári tőzike (Leucojum aestivum) Védett!

 

Sárga nőszirom (Iris pseudacorus)

 

További jellegzetes növények:

 

 

Mezei aszat (Cirsium arvense)

 

Halovány aszat (Cirsium oleraceum)

 

  

Kamilla (Matricaria recututua)

 

 

Farkasalma (Aristolochia clematitis)

 

Kúszó boglárka (Ranunculus repens)

 

Fekete bodza (Sambucus nigra)

 

Fekete nadálytő (Symphytum officinale)

 

  

Kaszanyűg bökköny (Viccia cracca)

 

Magas aranyvessző (Solidago gigantea)

 

 

FEL

 

~~~

A szigorúan védett óballai gémtelep

 

Kép és szöveg: Polgár Márta

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetének egyik fokozottan védett területe az a szürke gém telep, amely Óballa falu közelében található a Tisza menti puhafás vagy fűz-nyár ligeterdőben.

 

 

Keletkezésének oka az 1960-as évek elején a falu határában kialakult rizstelep volt, ahol hosszú évtizedekig költöttek fokozottan védett kis kócsagok (Egratta garzetta), üstökös gémek (Ardeola ralloides), fekete gólyák (Ciconia nigra), velük együtt keveredve pedig igen nagy tömegekben bakók (Nycticorax nycticorax), szürke gémek (Ardea cinerea) kárókatonák (Phalacrocorax carbo) éltek. Jelentős volt a ragadozó- és énekesmadarak száma is.

 

A rizstelep megszűnése után eltűntek a fokozottan védett kiskócsagok, üstökös gémek, valamint a bakók, és kárókatonák. A megváltozott táplálék következtében ezeknek a madaraknak az életfeltétele megszűnt. A táplálékváltozást azonban csak a nagy alkalmazkodó képességű szürke gémek vészelték át sikeresen. Ők ma már az élő Tiszából táplálkoznak. A térségben megtalálható még a fekete gólya is amely azonban már nem a gémtelepen, hanem teljesen különálló helyen rejtve fészkel. A rizstelep megszűnésének következtében nem csak a gázlómadaraink hanem ragadozó madaraink száma is csökkent.

 

 

 

 

Élőhely: patakok, folyók és tavak mentén. Általában telepekben költ, néha azonban magányosan is előfordul, de minden esetben a gémek családjában egyedüli módon fészkét magas fákra építi .Fészke lapos korong alakú és fagallyakból épül.

 

Jellemzése: Nagy, erős felépítésű gázlómadár. Hossza 84-120 cm kinyújtott nyakkal. Szárny fesztávolsága:155-175 cm. Súlya 1,5-2 kg. Tollruhája különböző árnyalatú szürke, az öregek fehér fején és nyakán fekete mintázat van. A fiatalok fakóbb színűek. Csőre egyenes, erős szürkéssárga amely költési időben narancsos színárnyalatú. Lába szürkéssárga, szürke színű. Repkép: jellegzetes lassú egyenletes szárnycsapásokkal repül, szárnyai folyamatosan és erősen hajlítottak, nyaka repülés közben mindig „S” alakban hajlított. Rendkívül alkalmazkodóképes madár, ahol a vizekben hal van, bárhol felbukkanhat, feltéve, ha az emberek nem üldözik. Tojásait márciusban rakja le.

Zsákmányát, amely főleg halakból áll, melyeket mozdulatlanul vár a tó- vagy folyóparton, sekélyebb vizekben. Emelett rovarokat, hüllőket, kétéltűeket és apró rágcsálókat is fogyaszt.

 

 

 

Védett állat. Természetvédelmi értéke 30.000 Ft

 

A terület védetté nyilvánítását indokolta élőhelyének rohamos csökkenése, valamint a térségben folytatott ártéri gazdálkodás és a rizstelep megszűnését követő táplálékváltozás, melynek következtében sok élőlény elvesztette életfeltételét.

 

FEL

 

 

 

A honlapot készíti és karbantartja Sain Mátyás és Hajnal László, óballai menedék-keresők.

Kapcsolat: S.M.: msain@freemail.hu, 20/254-3663; H.L.: hajnallaszlo@gmail.com, 20/421-8402