Óballai Alkotóház – Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

VISSZA

 

 

 

 

Az óballai templom

 

Az Egyesület tervei között napirenden van annak mérlegelése, vajon meg tudjuk-e teremteni a lehetőségét, hogy a falu – több mint 100 év erőfeszítései után – valamiféle templomot emelhessen. A Püspökség elvi támogatásáról biztosította az Egyesületet, amennyiben egy ökumenikus, vallási célú épület létrehozását tűzi ki célul a meglévő egyházi telken. Elképzelhető, hogy vallási-kulturális közösségi célú épület létesítésére van támogatási lehetőség. Az épület terveinek kidolgozását Markót Imre tagtársunk vállalta fel.

 

Nézzen meg két, nemrég előkerült tervrajzot az 1936-ben, ill. 1954-ben tervezett óballai templomról:
(nagyításhoz kattintson)

1936

1954

 

Akárhogy is nézzük, Óballán nincsen templom. Pedig régi iratok tanúskodnak a temlom-, illetve kápolna-építés szándékáról, sőt a hívek erőfeszítéseiről, adományairól is. Három időszakból maradtak ránk ilyen tárgyú iratok: 1902-ből, 1934-ből és végül 1953-ból.

 

1902.

 

 

 

A dokumentum szövege:

 

Könyöradománygyűjtési engedély

 

Melynélfogva Jász Nagykun Szolnok vármegye alispánja Szőke Ferencz, Kovács József, hegedűs János és Majzik László Törökszentmiklóshoz tartozó Ó balai lakosoknak engedélyt ad arra, hogy folyó 1902 évi szeptember hó 1ső napjától 1902 évi október hó 1ső napjáig Jász Nagykun Szolnok vármegye területén templom építési célra könyöradományokat gyűjthessenek. Kötelesek azonban az adományok gyűjtése előtt minden községben a helyhatóságnál jelentkezni, a gyűjtés befejezése után számadásukat a tiszai közép járás főszolgabírójához bemutatni, a gyűjtött pénzt és értékeket pedig az illetékes tiszapüspöki rom.cath. plébánia hivatalához beszolgáltatni.

 

Szolnok, 1902 augusztus 21én

királyi tanácsos, alispán

 

 

        

Nagyításhoz kattintson a képre

 

 

1934.

 

 

A dokumentum szövege:

 

TISZAPÜSPÖKI …. PLÉBÁNIA

116/1934  Küldve: 1934. júl. 19.

Dr. Glattfelder Gyula csanádi Püspök Úrnak

Tárgy: Az Óbalán építendő kápolna javára könyöradományt kérő levél

 

Nagyméltóságú és Tisztelendő Püspök Úr!

Kegyelmes Urunk!

 

     A Tiszaóbalai róm. kat. egyházközség képviselőtestületének nevében mély alázattal bátorkodunk arra kérni Excellenciádat, kegyeskedjék magas pártoló véleményezésével a szatmári Székeskáptalan javainak kezelésével meghatalmazott igazgatótanács elébe terjeszteni azt az Excellenciád kegyes színe előtt személyesen is előadott alázatos kérésünket, hogy a megyméltóságú Igazgatótanács a szatmári Székeskáptalan pénztárából nyújtandó nagylelkű adományával Tiszaóbalán egy szerény kápolna felépítését lehetővé tenni méltóztassék.

     A törökhódoltság előtt még plébániával rendelkező Tiszaóbala ma közigazgatásilag Törökszentmiklóshoz, de egyházilag Tiszapüspökihez tartozó telep. Szerteszórt tanyaházain kívül 120 lakóháza szorosan egymás mellett épült és rendes utcákat képezve kis falunak mondható. Habár a tanyarendszer következtében minden tanköteles beiskolázása kizárt dolog, osztatlan hat osztályos állami elemi iskolájában a mindennapi tanulók száma 72. – A róm. kat. hívek száma 582. Ha ezekhez hozzávesszük az egyházilag ugyan Törökszentmiklóshoz tartozó, de onnan 7 kilométerre, Tiszaóbalához azonban közelfekvő Újbala telep 454 róm. kat. hívét, világosan kitetszik, hogy a többnyire csak tavasztól őszig lakott tanyaházak nagyszámú népét nem is számítva, a faluszámba menő két Bala-telepen állandóan több mint ezer róm. kat. hívő él, akiknek sem róm. kat. jellegű iskolájuk, sem istentiszteletre szántépületük nincsen s akik a nagy távolság és a járhatatlan utak miatt szentmisét nem hallgathatnak, oktatásban nem részesülhetnek.

 

 

     (…)

     A szegény tiszaóbalai hívek még a nagy háború előtt megkezdték filléreiket gyűjteni kápolnaépítés céljára, de 6000 koronájuk a devalváció következtében még a magas 15, sőt 40 %-os kamatozás mellett is ma csupán 1 pengő 57 fillér az egyházmegyei takarékpénztárban. Egyrészt ez a gyászos tapasztalat, másrészt a mindig rosszabbodó anyagi helyzet újabb gyűjtési akció megindítását szinte lehetetlenné teszi és így ennek a világtól elszakítottan, minden jobb kereseti lehetőségtől megfosztottan élő szegény népnek belátható időn belül semmi reménye sem lehet arra, hogy a maga erejéből csak a legszerényebb kápolnát is felépíttethesse.

     Minthogy Tiszaóbalán és Tiszapüspökiben egyetlen 100 holdon felüli birtokos-gazda sincsen, sőt a lakosság 70 %-a 5 holdon alúli törpebirtokos vagy nincstelen napszámos, akiket a koldús-sorstól csupán a szatmári Székeskáptalan ingatlanaiból kapott haszonbérlet ment meg, kegyeskedjék természetszerűnek tartani, ha ez a szegény nép vágyva-vágyik vergődő lelke számára némi vallási vigasz után és az égetően szükséges kápolna felépítésének eszközeit a maga erejéből előteremteni nem tudván, segítségért az egyetlen itteni nagybirtokoshoz, a szatmári Székeskáptalanhoz folyamodik abban az édes reményben, hogy esdő szava kegyes meghallgattatásra talál…

(…)

 

 

Felszentelt kezét csókolva stb.

Tpüspöki, 1934. évi júl. 19.

Vézer józsef

érd.esp.plébános

 

 

    

Nagyításhoz kattintson a képre

 

 

Elsőáldozás, 1941.

 

 

1953.

 

 

A dokumentum szövege:

 

Kedves Hívek!

 

Óballán kis kápolnát szeretnénk építeni még ebben az esztendőben, hogy a szentmisét saját otthonunkban mutathassuk be. A hívek adományait nem egyszerre, hanem az építőanyag beszerzésének üteme szerint kérjük. Most 8.000 drb. vájogot akarunk kiveretni már a közeli napokban. Egyenlőre erre kérjük a hívek adományát. 270 forintért vernek 1000 darab vájogot. Az adakozók jelezzék, hány vájog árát vállalják. A kivert vájog az adakozók tulajdonát képezi mindaddig, míg az épületbe be nem építettük. Minden adományért az egyházközség nevében előre is hálás köszönetet mondok.

 

Tiszapüspöki, 1953. augusztus hó 23-án.

Gulyás András

Plébános

 

Nagyításhoz kattintson a képre

 

 

 

 

 

Elsőáldozókról készült fényképek az 1950-es évekből

 

Míg végül…

 

1990.

Megépítették a jelenlegi harangtornyot és felszentelték a harangot.

 

 

 

 

2006.

2006-ban a szentmisék továbbra is az iskolaépület egyik szobájában zajlanak. A falu szakrális középpontját a harangtorony és a kőkereszt jelöli.

 

 

 

 

A kőkereszttel szemben található egyházi telek elvileg továbbra is alkalmas lehet templom vagy kápolna építésére, bár a telek egy része a Vízműhöz került.

 

 

FEL

VISSZA

 

 

 

 

A honlapot készíti és karbantartja Sain Mátyás és Hajnal László, óballai menedék-keresők.

Kapcsolat: S.M.: msain@freemail.hu, 20/254-3663; H.L.: hajnallaszlo@gmail.com, 20/421-8402